Ovim putem, obavještavamo javnost da sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18.) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 1. srpnja 2019. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenica.

Povodom toga, želimo skrenuti pozornost da su od 1. srpnja 2019. godine, izdavatelji računa obvezni prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave. Općina Drenje kao obveznik javne nabave, odnosno naručitelj, od 1. srpnja 2019. godine ne smije, sukladno navedenom zakonu, zaprimiti papirnati račun jer neće moći više po njemu postupiti.

Račun koji stigne u papirnatom obliku bit će vraćen dobavljaču i neće moći biti plaćen (ističemo da se niti skenirani račun u PDF obliku i dostavljen mailom ne smatra e-Računom). Stoga, obavještavamo sve subjekte koji ispostavljaju račune prema Općini Drenje da od 1. srpnja 2019. godine moraju imati ugovorenu mogućnost slanja e-Računa.

Jedini računi koje će Općina Drenje od 1. srpnja 2019. godine moći prihvatiti kao pravovaljane, su računi izdani u elektroničkom obliku sukladno europskoj normi posli putem informacijskog posrednika i koji su dostavljeni Općini Drenje putem centralne platforme za razmjenu e-Računa koji vodi FINA u svojstvu centralnog informacijskog posrednika, a na koju su se dužni povezati ostali informacijski posrednici.

Za slanje elektroničkih računa dobavljači mogu odabrati bilo kojeg registriranog informacijskog posrednika koji djeluje u Republici Hrvatskoj.