PRISTUP INFORMACIJAMA

O procesu savjetovanja s javnošću
Jedna od temeljnih poluga suvremene demokracije je razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnog društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama.

Svrha savjetovanja i uključivanja svih sudionika, jest prikupljanje informacija o njihovim interesima, stavovima, prijedlozima i interesima vezanim uz određenu javnu politiku, kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i radi uočavanja neuočenih slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na javnu politiku u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Zakonom o pravu na pristup informacijama u članku 11. definirana je obveza objavljivanja dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću:
(1) Tijela javne vlasti nadležna za izradu nacrta zakona i podzakonskih akata dužna su radi informiranja javnosti na svojim internetskim stranicama objaviti uz godišnji plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja o nacrtima zakona i drugih propisa koji se odnose na njihovo podrucje rada.
(2) Tijela javne vlasti iz stavka 1. ovog clanka dužna su objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona i drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti, u pravilu u trajanju od 30 dana, uz objavu razloga za donošenje i ciljeva koji se žele postici savjetovanjem.
(3) Nakon provedenog savjetovanja tijela javne vlasti dužna su o prihvacenim i neprihvacenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje internetske stranice na kojoj trebaju objaviti izvješce o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošcu koje dostavljaju Vladi Republike Hrvatske.
(4) Odredbe stavaka 1., 2. i 3. ovog clanka primjenjuju se na odgovarajuci nacin u postupku donošenja opcih akata jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, kojima ureduju pitanja iz svog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe gradana ili druga pitanja od interesa za opcu dobrobit gradana i pravnih osoba na njihovu podrucju, odnosno na podrucju njihove djelatnosti (uredenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša, i drugo).

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Postupak donošenja zakona, drugih propisa i akata uređen je Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” br. 140/09).

O pravu na pristup informacijama
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/2013). Cilj navedenog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona “obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom”. Sukladno odredbama gore navedenog zakona Općina Drenje na svojim mrežnim stranicama objavljuje informacije i dokumente za koje je istaknuta obveza objave. Te se informacije i dokumenti mogu pronaći pod poveznicama glavnog izbornika, a mnogi su dodatno istaknuti na naslovnoj stranici i podstranicama te tematski povezanim podstranicama.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Općini Drenje na jedan od slijedećih načina:
• pisanim putem na adresu: Ljudevita Gaja 25, 31418 Drenje / Hrvatska
• putem elektroničke pošte: opcina-drenje@os.t-com.hr
• telefaksom na broj: +385 (0)31 862 005
Općina Drenje ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14 – ispravak).

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg, s ostalim obrascima, možete preuzeti niže na stranici.

Službenik za informiranje
  • Tel 1: +385 (0)31 862 005
  • Tel 2: +385 (0)31 862 006
  • E-mail: opcina-drenje@os.t-com.hr
  • Adresa: Ljudevita Gaja 25, 31418 Drenje / Hrvatska
Zakoni i propisi

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)
Zakon o pravu na pristup informacijama – neslužbeni pročišćeni tekst – pdf dokument sa stranica Povjernika za informiranje                                              Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14 – ispravak)

Godišnje izvješće za 2020