Općina Drenje je 08.05.2020. sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Sanacija i odlagališta otpada „Kosinac“, Općina Drenje čija se realizacija financira sredstvima iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020. Ugovor za sanaciju odlagališta otpada „Kosinac“, referentnog broja KK.06.3.1.13.0003, potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Predviđeno trajanje projekta je 18 (osamnaest) mjeseci od donošenja Odluke o financiranju, sa završetkom u rujnu 2021.

Ukupna vrijednost projekta je 8.493.326,73 kn od čega prihvatljivi troškovi iznose 8.486.451,73 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 7.213.483,97 kn, što predstavlja 85,0000000% ukupno prihvatljivih troškova Projekta. Ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Općine, uz financijsku pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (financiranje 10% prihvatljivih troškova).

Ugovori koji su obuhvaćeni Projektom su:
 Ugovor o radovima sanacije odlagališta
 Ugovor za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu
 Ugovor za uslugu projektantskog nadzora
 Ugovor za uslugu upravljanja projektom
 Ugovor za uslugu promidžbe i vidljivosti projekta

Sanacija odlagališta provest će se na katastarskoj čestici k.č.br.: 42, k.o. Pridvorje. Planirano je da će radovi na sanaciji odlagališta trajati 7 (sedam) mjeseci. Provođenjem projekta sanacije odlagališta otpada „Kosinac“ sanirat će se neusklađeno odlagalište sukladno važećim zakonskim odredbama i najboljim praksama za tu vrstu projekata. Sanacijom će se osim unaprjeđenja okoliša na širem području lokacije zahvata osigurati i brojne društvenoekonomske koristi te postići zaštita tla, podzemnih voda, zdravlja ljudi, smanjenje zagađenja zraka i utjecaja na klimatske promjene.

Kroz aktivnosti promidžbe i vidljivosti lokalno stanovništvo bit će obaviješteno o ciljevima projekta, provedenim aktivnostima i napretku projekta. Sve informacije vezane uz projekt bit će dostupne na internetskim stranicama Općine Drenje www.drenje.hr. Za dodatne informacije kontaktirajte nas na broj: +385 (0)31 862 006