Dana 16. studenog 2021. godine održana je konferencija za medije povodom završetka projekta sanacije odlagališta otpada „Kosinac“, Općina Drenje.

Projekt sanacije odlagališta otpada „Kosinac“ sufinanciran je sredstvima iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. do 2020. i provodio se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava referentni broj ugovora: KK.06.3.1.13.0003 potpisanom 8. svibanja 2020. godine između MZOE (PT1), FZOEU (PT2) i Općine Drenje (Korisnik). Razdoblje provedbe projekta je od 31. ožujka 2020. do 28. veljače 2022., a ukupna vrijednost projekta iznosi 8.493.326,73 kune od čega prihvatljivi troškovi iznose 8.486.451,73. Od navedenog iznosa 7.213.483,97 kuna osigurano je iz Kohezijskog fonda Europske unije (85% ukupno prihvatljivih izdataka), 10% ukupno prihvatljivih izdataka osigurano je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je preostali iznos financirala Općina Drenje.

Projekt je realiziran u planiranim rokovima, kroz provedbu Ugovora o izvođenju radova (Izvođač: Zajednica ponuditelja Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d., Slovenija i OPERA GROUP d.o.o., Zagreb); Ugovora za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova (Izvršitelj: Zajednica ponuditelja Artom d.o.o., Vinkovci i HUDEC PLAN d.o.o., Zagreb); Ugovora uslugama projektantskog nadzora (Izvršitelj: Maxicon d.o.o., Zagreb), Ugovor za uslugu promidžbe i vidljivosti projekta (Izvršitelj: VODODER d.o.o., Zagreb) i Ugovora za uslugu upravljanja projektom (Izvršitelj: PanGeo Projekt d.o.o., Zagreb).

 

Radovi na sanaciji odlagališta završeni su dana 10. rujna 2021. te je nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda dana 21. listopada 2021. ishođena Uporabna dozvola KLASA: UP/I-361-05/21-01/000226, URBROJ: 2158/1-16-01/01-21-0005.

Odlagalište otpada „Kosinac“ nalazi se na k.č.br. 42 k.o. Pridvorje i na njega se odlagao otpad u razdoblju od 1999. do 2006. godine. Radovi sanacije odlagalište obuhvaćali su: iskop i premještanje postojećeg otpada, prekrivanje otpada završnim prekrivnim sustavom, izgradnja sustava pasivnog otplinjavanja, izgradnja sustava za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, izgradnja interne prometne površine, izgradnja ograde oko zatvorenog odlagališta i ulaznih vrata te izvedba piezometara i krajobrazno uređenje. Po završetku sanacije slijedi operativna faza projekta, koja uključuje praćenje stanja okoliša te održavanje saniranog odlagališta kroz period od narednih 30 godina.

Provedbom projekta ostvareni su ciljevi projekta: zatvoreno i sanirano odlagalište otpada odnosno eliminiranje negativnih učinaka odlaganja otpada te zaštita podzemnih i površinskih voda, ljudskog zdravlja i okoliša u cjelini, kao i regeneracija zemljišta (sanacijom i zatvaranjem odlagališta ostala je sanirana površina od 1,4 ha).

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Općine Drenje.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda.

Više o fondovima možete pronaći na internet stranici: www.strukturnifondovi.hr.