Sukladno odredbama članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) Općina Drenje provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Drenje. Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Odluke davanjam svojih primjedbi, mišljenja i prijedloga najkasnije do 6. veljače 2022. godine.


Molimo sve zainteresirane da za dostavu koriste priloženi obrazac i popunjenog ga dostave na e mail adresu: opcina-drenje@os.t-com.hr