U prostorijama Općine Drenje dana 29. siječnja 2021. godine održano je uvođenje u posao izvođača radova, zajednice ponuditelja Kostak, komunalno in gradbeno podjetje d.d. Leskovška cesta 2a, Krško, Slovenija i Opera Group d.o.o., Ulica Petra Preradovića 9, Zagreb, Hrvatska čime je omogućen početak radova na sanaciji odlagališta otpada ”Kosinac”.

Na uvođenju u posao, osim predstavnika Izvođača i Općine Drenje (Naručitelja), prisustvovali su i predstavnici izvršitelja usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova, zajednica ponuditelja Artom d.o.o. iz Vinkovaca i Hudec Plan d.o.o. iz Zagreba, izvršitelj usluge projektantskog nadzora, tvrtka Maxicon d.o.o., Zagreb te izvršitelj usluge upravljanja projektom, tvrtka PanGeo Projekt d.o.o. iz Zagreba.

Općina_Drenje_divlja_deponija

Projekt sanacije odlagališta otpada ”Kosinac” provodi se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (referentni broj Ugovora KK.06.3.1.13.0003). Ukupna vrijednost projekta je 8.493.326,73 kn od čega prihvatljivi troškovi iznose 8.486.451,73 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 7.213.483,97 kn, što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta. U financiranju projekta u udjelu od 10 % prihvatljivih i procijenjenih troškova Projekta sudjeluje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Općine Drenje.

Sanacija će se provesti u skladu s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18 i 56/19 – Ispravak), a obuhvaća iskop i premještanje dijela otpada, preoblikovanje otpada prema projektnoj definiranoj geometriji, prekrivanje preoblikovanog otpada završnim prekrivnim sustavom, izgradnju sustava za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, izgradnju sustava za otplinjavanje, izgradnju internih servisnih prometnica, izgradnju ograde oko prostora odlagališta i ulaznih vrata te krajobrazno uređenje prostora odlagališta.

Predviđeno trajanje radova iznosi sedam mjeseci, dok cjelokupna provedba projekta traje do ishođenja uporabne dozvole, nakon čega slijedi operativna faza projekta – monitoring i održavanje saniranog odlagališta i to kroz narednih 30 godina. Provedbom projekta sanacije spriječit će se daljnji negativni utjecaji na okoliš i ljudsko zdravlje i postići će se zaštita podzemnih i površinskih voda, smanjenje emisija stakleničkih plinova, te zaštita i očuvanje prirodnog okoliša.

Općina_Drenje_baner_1
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. 
Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Općine Drenje.